Organizačný poriadok MTB Cyklo-Školy

– Účastníci sú povinní rešpektovať organizačný poriadok MTB Cyklo-Školy.

– Podmienky sa vzťahujú na všetky služby MTB Cyklo-Školy, vrátane teoretických častí, nastavenia bicykla a poradenstva.

– Bez vhodnej prilby a rúška sa účastník nemôže zúčastniť našich aktivít.

– Odporúčame chrániče kolien, lakťov, chrbta a rukavice.

– Buďte pripravení na aktivitu načas.

– Uistite sa, že Váš bicykel je v dobrom technickom stave, a že je vhodný pre danú disciplínu, ak usúdime, že Váš bicykel nie je bezpečný, budeme musieť použiť vyhradený čas pre aktivitu na opravu.

– V prípade zlého počasia sa aktivita neruší. Ak je bike-park, skill park, trail alebo iné zariadenie otvorené, budeme jazdiť. Ak nie, budeme bicykle tlačiť alebo si nájdeme iné vhodné miesto na jazdenie. V prípade náhlej zmeny počasia (búrka/prietrž mračien), a ak si to bezpečnosť účastníkov vyžaduje,  aktivita bude pozastavená, pokiaľ nám počasie nedovolí pokračovať. V prípade zrušenia aktivity kvôli počasiu méte právo na vrátenie plnej sumy, alebo uhradenú sumu uplatniť na iný dátum.

– Jazdenie na bicykli v horskom prostredí je rizikové, musíte s tým počítať. Budete jazdiť na vlastnú zodpovednosť.

– MTB Cyklo-Škola si vyhrazuje právo na zmenu programu aktivít v dôsledku výnimočných prírodných vplivo alebo iných nepredvídatelných okolností.

– Bez rúška a negatívneho covid testu nie staršieho ako 7 dní sa záujemca nemôže zúčastniť aktivít MTB Cyklo-Školy

 

 

Prehlásenie Bikera

Súhlasím s účasťou na školení/tréningu/kempe, na ktorom budem jazdiť na bicykli v horskom prostredí na vlastnú zodpovednosť. Zároveň potvrdzujem, že som bol informovaný/á o organizačnom zabezpečení na tomto školení/tréningu/kempe (ďalej len „aktivity“). Prehlasujem, že som pripravený/á na aktivity, že sa zúčastňujem dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, že som bol/a oboznámený/á s propozíciami aktivít, s organizačným poriadkom a podmienkami organizátora – MTB Cyklo-Škola. Som si vedomý/a, že aktivity tohto charakteru kladú zvýšenú psychickú a fyzickú záťaž, a prehlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by mi bránila zúčastniť sa týchto aktivít. Prehlasujem, že som si vedomý/a, že nesiem všetku zodpovednosť a riziká spojené s účasťou na týchto aktivitách a za škodu spôsobenú na zdraví alebo na majetku, ktorá vznikne mne alebo ju spôsobím organizátorovi, či ďalším partnerom podujatia a tretím osobám, ktoré sa podieľajú na aktivitách, pred, počas a po podujatí. Prehlasujem, že v prípade zranenia alebo poškodenia zdravia alebo majetku si túto škodu nebudem uplatňovať u organizátora a tretích osôb. Prehlasujem, že som poistený.

Registrácia bude prebiehať podľa organizačných pokynov MTB Cyklo-Školy aktualizovaných na sociálnych sieťach a webovej stránke www.mtbcyklo-skola.sk.

Každý účastník sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.

Zdravotná starostlivosť je zabezpečená v spolupráci so strediskom, kde sa bude konať školenie/tréning/kemp. V teréne je zdravotná starostlivosť zabezpečená prostredníctvom rýchlej zdravotníckej pomoci na linke 112 MTB Cyklo-Školou.

Prosím dbajte na to, že počas jazdenia nie je prítomná rýchla zdravotnícka pomoc!

 

GDPR

 1. Dotknutá osoba – návštevník stránky, zákazník v teréne.
 2. Prevádzkovateľ – prevádzkovateľ webovej stránky mtbcyklo-skola.sk

Matej Lipcsei – MTB Cyklo-Škola

Kirejevská 39/1173, 979 01 Rimavská Sobota

ICO: 52383636, DIC: 1125591808

 1. Dotknutá osoba dobrovoľne súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim v rozsahu uvedenom nižšie.
 2. Prevádzkovateľ stránky zodpovedá za spracúvania osobných údajov na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 3. Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, alebo adresa prechodného pobytu, alebo korešpondenčná adresa (ak sa adresa prechodného pobytu alebo korešpondenčná adresa líšia od adresy trvalého bydliska), email, telefónne číslo.
 4. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, vybavenie dopytu zaslaného cez kontaktný formulár, či iného oprávneného záujmu. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
 5. Príjemcovia– prevádzkovateľ webovej stránky www.mtbcyklo-skola, spoločnosť B-design s.r.o., zabezpečujúca technickú prevádzku webovej stránky.
 6. Sprostredkovatelia – príjemcovia údajov ako Google, Sendinblue.

– Google (Ads Data Processing Terms)

– Google Analytics a Google AdWords (Data Processing Amendment)

– Facebook (Data Policy)

 1. Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme Vaše osobné údaje iným tretím stranám.
 2. Právny základ spracovávania osobných údajov:
 • Spracovávanie osobných údajov (meno, priezvisko, email, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska/fakturačná adresa) je nevyhnutné na vybavenie dopytu zaslaného cez kontaktný formulár.
 1. Dotknutá osoba dáva dobrovoľný súhlas na vyhotovenie, spracovanie, šírenie a zverejňovanie foto-dokumentácie a video dokumentácie účastníka v súvislosti s jeho účasťou na podujatí MTB Cyklo-Školy. Súhlas udeľuje na dobu trvania fungovania prevádzkovateľovi MTB Cyklo-Škola, t.j. na dobu určitú. Je si plne vedomý, že súhlas môže kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailového spojenia na matej.lipcsei@gmail.com. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje.